Mitsubishi Concept PX-MiEV Tokyo

Tokyo Mitsubishi Concept PX-MiEV 2009