Volkswagen 2011 Touareg Hybrid at Touareg Late Night Show (2010)