• Hyundai
  • Porsche
  • Aston Martin
  • Honda
  • Savage
  • Sbarro
  • LOMA

1967 Volvo 142